INSERLOGIC 4.0 PARA A INSERCIÓN LABORAL NO SECTOR DE MOZ@S MENORES DE 30 ANOS

APETAMCOR pon en marcha o Programa Integrado de Emprego de Galicia “INSERLOGIC 4.0” para a inserción laboral no sector do transporte e a loxística de 100 mozos e mozas menores de 30 anos de baixa cualificación, que desexen cualificarse para as seguintes ocupacións:

 • Condutor/a repartidor/a en furgón ou camión.
 • Mozo/a auxiliar de almacén, carga e descarga.
 • Carretilleiro/a.

O programa desenvolverase nos próximos meses en Santiago, Lugo, San Cibrao das Viñas (Ourense) e Vigo, e inclúe as seguintes actuacións gratuítas que sen dúbida mellorarán a empregabilidade dos participantes:

 • Información, orientación e asesoramento laboral individualizado para os participantes.
 • Prospección de empresas, intermediación e acompañamento na procura de emprego.
 • Obradoiros de motivación, coaching, habilidades sociolaborais e empregabilidade.
 • Formación transversal en novas tecnoloxías e idiomas.
 • Formación para o emprego específica:
  – PERMISOS DE CONDUCIR B, C + CAP
  – CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ALMACÉN + CARRETILLAS ELEVADORAS
 • Prácticas non laborais en empresas.

Ademais, os particitantes poderán beneficiarse de servizo de conciliación gratuíto.

O programa conta co financiamento da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia.

Os/as interesados/as que desexen inscribirse no programa ou ampliar información, poden contactar por teléfono en 981574922, 982256109, 986342233, 988254200 ou ben por e-mail en forinlab@apetamcor.com.

Programa de inserción laboral dirixido a mulleres en situación de violencia de xénero “E-MENSAXEIRAS”

Obxectivo Xeral: Favorecer a integración ou reintegración no mercado laboral de mulleres en situación de violencia de xénero.

Destinatarios/as: As destinatarias serán 34 mulleres en situación de violencia de xénero das localidades de Ourense e Santiago de Compostela

Temporalidade: Do 26 de Setembro de 2018 ao 30 de Xuño de 2019.

Dito programa desenvolvese co apoio da Secretaría Xeral da Igualdade. O programa está financiado nun 80% polo Fondo Social Europeo  dentro do programa operativo de Galicia 2014-2020

NOVOS CURSOS CAPACITACIÓN XESTOR TRANSPORTE POR TODA GALICIA (2ª CONVOCATORIA 2018)

Como é costume a esta altura do ano, APETAMCOR organiza por toda Galicia novos cursos preparatorios para as probas conducentes á obtención do título de CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE XESTOR DE TRANSPORTE, cuxa segunda convocatoria de 2018 se celebrará á altura do mes de Novembro (data concreta aínda pendente de ser publicada).

Estes grupos preparatorios, que darán comezo a partir do 14 de xullo, desenvolveranse en horario de sábados á mañá ata a data do exame, acumulando aproximadamente 100 horas presenciais de formación, e terán unha metodoloxía eminentemente práctica, resolvéndose na aula con soporte informático tests e supostos prácticos, así como exames de convocatorias anteriores.

Ademais, APETAMCOR ofrece unha cobertura total en Galicia, grazas a contar con sedes nas catro provincias. Deste xeito, o/a alumno/a pode escoller lugar de realización: Ourense, Santiago, Lugo ou O Porriño.

Xestor de Test

Ademais, os/as alumnos/as poderán acceder con cadanseu contrasinal ao XESTOR DE TEST de APETAMCOR para resolver a través de internet desde o seu domicilio ou desde onde o desexen os test e supostos prácticos.

Custo do curso

Desde 575 euros. Ademais, os traballadores asalariados poderán bonificar o custo do curso nas cotas á Seguridade Social das súas empresas.

Tramitación de instancias

Prazo ata 17-Agosto

Máis información e inscricións

 • Tlf.: 988254200 / 981574922 / 986342233 / 982256109
 • E-mail: formacion@apetamcor.com

XORNADAS FORMATIVAS “ESTIBA DA CARGA”: LUGO, SANTIAGO, OURENSE E O PORRIÑO, 12-19 MAIO

Os sábados 12 e 19 de maio celebraranse nas sedes de APETAMCOR en Lugo, Santiago, Ourense e O Porriño xornadas formativas dirixidas a profesionais do sector do transporte (transportistas, xefes de tráfico, condutores profesionais, etc.) co obxecto formar cos coñecementos básicos esixibles aos profesionais do sector para cumprir de modo solvente coa nova normativa en materia de estiba e suxeición das mercadorías que entrará en vigor en España o vindeiro 20 de maio ao amparo do Real Decreto 563/2017, cuxo obxecto é traspoñer ao marco xurídico español a Directiva 2014/47/UE que harmoniza a nivel europeo a normativa en materia de amarre das mercadorías.

Como novidade, este Real Decreto establece que, durante unha inspección en estrada, poderase someter ao vehículo a inspección da carga, a fin de comprobar que esta está suxeita de xeito que non interfira coa condución segura, nin supoña un risco para a vida, a saúde, a propiedade ou o medio ambiente. E, se do resultado da inspección da suxeición da carga se detectaran deficiencias, estas poderán dar lugar a sancións de entre 200 e 500 euros, ou inclusive os axentes poderían decretar a inmobilización do vehículo.

A disposición segura da carga e as esixencias relativas á estiba e a suxeición recóllense nunha serie de normas ISO e EN, sendo as máis relevantes:

 • EN 12195-1 – Cálculo das tensións de suxeición.
 • EN 12195-2 – Correas de fibras sintéticas.
 • EN 12195-3 – Cadeas de fixación.
 • EN 12195-4 – Cables de fixación de aceiro.
 • EN 12640 – Puntos de suxeición.
 • EN 12641 – Lonas.
 • EN 12642 – Resistencia da estrutura da carrocería do vehículo.
 • EN 283 e 284 – Caixas móbiles
 • ISO 1161 e ISO1496 – Contedores ISO.

Nestas xornadas formativas abordaranse os aspectos básicos tanto xurídicos como técnicos recollidos nestas normas co obxecto de que transportistas, xefes de tráfico e mesmamente condutores adquiran os coñecementos básicos necesarios para cumprir coas esixencias fundamentais en materia de estiba e suxeición da carga.

 

CALENDARIO DE XORNADAS

 • LUGO: Sábado 12-Maio ás 9:00h.
 • SANTIAGO: Sábado 12-Maio ás 16:00h.
 • OURENSE: Sábado 19-Maio ás 9:00h.
 • O PORRIÑO: Sábado 19-Maio ás 16:00h.

 

INSCRICIÓN OBRIGATORIA

A asistencia a estas xornadas é gratuíta, pero dado que o nº de prazas é limitado, faise necesaria a inscrición previa. A tal efecto, esta pode formalizarse no teléfono da oficina correspondente de APETAMCOR (teléfono que pode consultar nesta web) ou ben por correo electrónico en formacion@apetamcor.com.

NOVO PROCEDEMENTO PARA A RECLAMACIÓN DE DEVOLUCIÓN DO IMPOSTO DE HIDROCARBUROS AUTONÓMICO 2014-17

Como se recordará, o Imposto sobre as Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), coñecido comunmente como “Céntimo Sanitario”, deixou de existir como tal a partir de 1 de xaneiro de 2013, a través dunha modificación normativa introducida polo Goberno Central a través da Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, que modificaba a Lei 38/1992, de Impostos Especiais.

E, como tamén se recordará, dita medida foi adoptada polo Goberno ante a máis que previsible naquel momento derrogación por parte do Tribunal de Xustiza europeo (TJUE) de dito Céntimo Sanitario, que claramente contraviña a normativa europea en materia de hidrocarburos. Este suposto consumouse un ano despois, concretamente o 27 de febreiro de 2014, coa publicación da esperada sentenza do TJUE que declaraba o IVMDH non conforme a dereito.

Pero o 1 de xaneiro de 2013 o Goberno non só derroga o Céntimo Sanitario, senón que, co fin de manter a mesma carga impositiva no carburante, tamén crea un tipo impositivo novo no Imposto de Hidrocarburos (I.H.) denominado “Tipo Especial” con dous tramos:

 • I.H. Especial Estatal: cuxa contía no Gasóleo-A ascendía a 0,024 euros en litro, competencia da Administración do Estado.
 • I.H. Especial Autonómico (I.H.A.), outorgando ás Comunidades Autónomas a competencia de fixar a súa contía no seu ámbito territorial, co límite de 0,048 euros en litro para o Gasóleo-A.

Por conseguinte, cada litro de Gasóleo-A fornecido en España a partir de 1 de xaneiro de 2013 pasa a ter a seguinte estrutura impositiva:

Así as cousas, a meirande parte das Comunidades Autónomas acabaron introducindo durante estes últimos anos o seu I.H. Autonómico, se ben na maioría dos casos os profesionais titulares de vehículos de masa máxima autorizada (MMA) superior a 7.500 kg tiveron a posibilidade de recuperalo, a través da vía da devolución trimestral por Gasóleo Profesional da Axencia Tributaria (ata o máximo anual por vehículo de 50.000 km), claro está coa condición de estar dados de alta previamente no Censo do Gasóleo Profesional. No cadro seguinte móstrase inequivocamente a evolución durante estes últimos catro años:

Como se pode ollar, coas excepcións de Andalucía en 2014 e 2015 e Estremadura e Galicia en 2014, durante estes últimos anos os profesionais titulares de vehículos de MMA superior a 7.500 kg puideron recuperar el I.H.A. do Gasóleo-A.

CONSECUENCIA: QUEN NON PUIDO RECUPERAR O I.H.A. DURANTE ESTES 4 ANOS?

1º) Os titulares de vehículos cuxa MMA non supera os 7.500 kg.

2º) Aqueles que, superando os 7.500 kg de MMA:

 • Non estaban dados de alta no Censo do Gasóleo Profesional da Axencia Tributaria.
 • Superaron o límite anual de consumo de 50.000 litros de Gasóleo-A nalgún vehículo.
 • Forneceron o carburante nalgunha das CC.AA. que non devolvían integramente o imposto pola vía do Gasóleo Profesional: Galicia en 2014 (non se puido recuperar 0,012 €/litro), Andalucía en 2014 e 2015 (non se puido recuperar 0,048 €/litro), e Estremadura en 2014 e 1ª trimestre de 2015 (non se puido recuperar 0,0096 €/litro).

O I.H.A. PODE SER DECLARADO ILEGAL

Como se dicía anteriormente, o Goberno adopta a decisión de cambiar a denominación e natureza do IVMDH para esquivar o que finalmente foi unha realidade, é dicir, a derrogación de dito imposto, creando así o novo I.H.A. a partir de xaneiro de 2013, sen embargo existen fundadas argumentacións que poderían supor que este novo imposto tamén sexa declarado contrario á legalidade polas institucións europeas.

A Directiva 2003/96/CE, pola que se reestrutura o réxime comunitario de imposición dos produtos enerxéticos e da electricidade, concede aos Estados membros da UE a capacidade de regular tipos diferenciados de imposto de hidrocarburos en función da calidade, dos niveis de consumo, dos usos do produto, e do consumidor (profesional/particular), pero non contempla a posibilidade de facer distinción por razón de territorio. Polo cal, a cesión de capacidade normativa realizada ás CC.AA. mediante o tipo autonómico do Imposto sobre Hidrocarburos (I.H.A.), regulado na Lei 38/1992, ao noso entender contravén a normativa comunitaria e por tanto, aqueles que durante estes últimos catro anos non puideron recuperar o I.H.A. a través da vía do Gasóleo Profesional estarían en condicións máis que obxectivas de proceder a reclamar a devolución de dito imposto, xa que previsiblemente, nun futuro máis ou menos próximo, este novo imposto I.H.A. pode ser declarado tamén ilegal polas instancias europeas.

É POSIBLE RECLAMAR A SÚA DEVOLUCIÓN?

Segundo o exposto no parágrafo anterior, previsiblemente este imposto poida ser declarado ilegal polas institucións europeas nos próximos anos. Polo cal, procede que aqueles que non puideron recuperar estes anos o imposto a través do Gasóleo Profesional procedan a INTERPOÑER A CORRESPONDENTE RECLAMACIÓN Á AXENCIA TRIBUTARIA A FIN DE INTERROMPER A PRESCRICIÓN DOS PRAZOS LEGAIS de reclamación (recórdese que é de catro anos), solicitando así a devolución do I.H.A. non recuperado dos anos 2014, 2015, 2016 e 2017.

SE DESEXA RECLAMAR…

Os servizos xurídicos de APETAMCOR están a disposición dos interesados en interpoñer a súa reclamación de devolución do I.H.A. Pode solicitar na nosa asociación máis información sen compromiso.

CURSO “AS TIC E REDES SOCIAIS PARA O FOMENTO DO COOPERATIVISMO NO TRANSPORTE”

APETAMCOR, na súa condición de entidade adscrita á Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, organiza o curso “AS TIC E REDES SOCIAIS PARA O FOMENTO DO COOPERATIVISMO NO TRANSPORTE” que ten como obxectivo fundamental promover o uso das novas tecnoloxías para o fomento do cooperativismo no sector do transporte.

O curso desenvolverase os días 9 e 10 de marzo de 2018 na sede da asociación sita en Costa de San Marcos (Santiago) e o programa é o seguinte:

Venres 9 de marzo de 2018 de 15:30 a 21:30 h.

 • Ciberseguridade. Responsabilidade xurídica. Florencio Almagro Arquero, avogado especialista en cooperativas de transporte.
 • As redes sociais como ferramenta de proxección pública e comercial. Alberto Vila González, coordinador de APETAMCOR

Sábado 10 de marzo de 2018 de 9:00 a 19:00 h.

 • Necesidades e solucións TICS para cooperativas de transporte: ERP para a xestión interna; fluxo de información con provedores e clientes; comercio electrónico (bolsas de cargas de transporte). Docente: Alberto Campos Viqueira, Enxeñeiro Informático.
 • [Exemplo práctico] Presentación de ERP desenvolto para a xestión de cooperativas de transporte.
 • Visita a cooperativas de transporte.

 

A asistencia ao curso é totalmente gratuíta, previa inscrición, grazas ao financiamento da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e o Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales.

Os/as interesados/as deberán inscribirse previamente no tlf. 988254200.

PLATAFORMA GALEGA DE TRANSPORTISTAS AFECTADOS POLO PECHE DE TRANSPORTES MARTÍNEZ SOUTO

 

  • APETAMCOR constitúe a Plataforma Galega de Transportistas Afectados polo Peche de TRANSPORTES MARTÍNEZ SOUTO co obxecto de canalizar colectivamente as reclamacións extraxudiciais e xudiciais do elevado número de transportistas acredores desta empresa.
  • O sábado 24 de febreiro ás 12:00h. celebrarase en APETAMCOR-O Porriño unha Asemblea Informativa dirixida aos transportistas afectados.

Como é sabido, MARTÍNEZ SOUTO era un importante operador loxístico con sede social no Alto de Puxeiros (término municipal de Mos), que prestaba os seus servizos en sectores tan relevantes como a automoción ou a carga fraccionada (paquetería), cuxo cesamento na prestación de servizos, que tivo lugar o pasado venres día 16 de febreiro, deixa un elevadísimo número de transportistas subcontratados como acredores, tanto galegos como doutras CC.AA., cun saldo acredor con esta empresa que se estima poida superar amplamente a cifra dos 25 millóns de euros.

Se ben MARTÍNEZ SOUTO ata agora simplemente cesou na súa actividade ordinaria, é moi previsible que en próximas datas poida entrar en situación concursal, o que obrigaría aos transportistas acredores desta empresa a personárense no citado concurso de igual xeito có resto de acredores.

Sen menoscabo do anterior, o Dpto. Xurídico de APETAMCOR, que xa está a asesorar a todos os afectados que se poñen en contacto con nós, está a explorar todas as posibles vías que se abren para os transportistas acredores, conforme á súa situación e os servizos de transporte que se prestaban a esta empresa, co obxecto de interpoñer no ámbito que sexa (xudicial ou extraxudicialmente, acción directa, etc.) as reclamacións necesarias. Por conseguinte, a nosa recomendación aos afectados é:

1º) Recopilar a documentación probatoria do crédito con esa empresa (facturas non abonadas, pagarés devoltos ou aínda non vencidos e albaráns, cartas de porte ou documentos de control dos portes non cobrados), remitíndonos dita documentación escaneada por correo electrónico a juridico@apetamcor.com.

2º) Para esclarecer calquera dúbida, achegar máis información relevante deste proceso ou ben explicar máis detalladamente a súa situación concreta e recibir o asesoramento directo de como proceder, poñerse en contacto telefónico co noso equipo xurídico a través dos teléfonos das nosas organizacións territoriais.

Asemblea Informativa Aberta Transportistas Afectados

Dada a complexidade da situación actual e a multitude de chamadas que estamos a recibir, APETAMCOR acordou celebrar este sábado 24 de febreiro ás 12:00h. unha Asemblea Informativa aberta dirixida aos transportistas afectados, que terá lugar na sede da asociación no Polígono da Granxa do Porriño, e que terá por obxecto ofrecer e compartir toda a información relevante deste proceso e informar aos afectados das posibles alternativas que dispoñen para o cobro das súas facturas non cobradas polos servizos de transporte prestados a este operador.

NOVOS CURSOS PREPARATORIOS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE TRANSPORTISTA (POR TODA GALICIA)

Comeza o ano e, como é costume, APETAMCOR organiza por toda Galicia novos cursos preparatorios para as probas conducentes á obtención do título de CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE XESTOR DE TRANSPORTE, cuxa primeira convocatoria de 2018 se celebrará á altura do mes de Maio (data concreta aínda pendente de ser publicada).

Estes grupos preparatorios desenvolveranse en horario de sábados á mañá ata a data do exame, acumulando aproximadamente 100 horas presenciais de formación, e terán unha metodoloxía eminentemente práctica, resolvéndose na aula con soporte informático tests e supostos prácticos, así como exames de convocatorias anteriores.

Ademais, APETAMCOR ofrece unha cobertura total en Galicia, grazas a contar con sedes nas catro provincias. Deste xeito, o/a alumno/a pode escoller lugar de realización: Ourense, Santiago, Lugo, O Porriño ou Pontevedra.

Xestor de Test

Ademais, os/as alumnos/as poderán acceder con cadanseu contrasinal ao XESTOR DE TEST de APETAMCOR para resolver a través de internet desde o seu domicilio ou desde onde o desexen os test e supostos prácticos.

Custo do curso

Desde 575 euros. Ademais, os traballadores asalariados poderán bonificar o custo do curso nas cotas á Seguridade Social das súas empresas.

Tramitación de instancias

Aínda non está aberto o prazo, tendo en conta que a convocatoria aínda non foi publicada no DOG. Comunicarase con suficiente antelación.

Máis información e inscricións

 • Tlf.: 988254200 / 981574922 / 986342233 / 982256109
 • E-mail: formacion@apetamcor.com

 

CURSO OBTENCION MERCADORIAS PERIGOSAS ADR OURENSE

Os días 16,17,18,24 e 25 de febrero de 2018 celebrarase na sede de Apetamcor en San Cibrao das Viñas en Ourense un curso para a Obtencion do carnet de condutor de mercadorías perigosas, ADR básico+cisternas

 

O curso e subvencionado a traves do Plan de Axudas á formacion do Ministerio de Fomento , para mais informacion sobre taxas e horarios, no departamento de formacion de Apetamcor no telefono 988254200

 

O prazo de inscrición remata o 17 de xaneiro de 2018

 

 

CURSO DE RENOVACION DO CARNET DE MERCADORIAS PERIGOSAS

Os días 12,13 e 14 de Xaneiro celebrarase na sede de Apetamcor en San Cibrao das Viñas en Ourense un curso para a Renovacion do carnet de condutor de mercadorías perigosas, ADR básico e cisternas.

 

O curso e bonificable a traves dos seguros sociais , para mais informacion sobre prezos e horarios, no departamento de formacion de Apetamcor no telefono 988254200

 

O prazo de inscrición remata o 28 de decembro