NOVO PROCEDEMENTO PARA A RECLAMACIÓN DE DEVOLUCIÓN DO IMPOSTO DE HIDROCARBUROS AUTONÓMICO 2014-17

Como se recordará, o Imposto sobre as Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), coñecido comunmente como “Céntimo Sanitario”, deixou de existir como tal a partir de 1 de xaneiro de 2013, a través dunha modificación normativa introducida polo Goberno Central a través da Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, que modificaba a Lei 38/1992, de Impostos Especiais.

E, como tamén se recordará, dita medida foi adoptada polo Goberno ante a máis que previsible naquel momento derrogación por parte do Tribunal de Xustiza europeo (TJUE) de dito Céntimo Sanitario, que claramente contraviña a normativa europea en materia de hidrocarburos. Este suposto consumouse un ano despois, concretamente o 27 de febreiro de 2014, coa publicación da esperada sentenza do TJUE que declaraba o IVMDH non conforme a dereito.

Pero o 1 de xaneiro de 2013 o Goberno non só derroga o Céntimo Sanitario, senón que, co fin de manter a mesma carga impositiva no carburante, tamén crea un tipo impositivo novo no Imposto de Hidrocarburos (I.H.) denominado “Tipo Especial” con dous tramos:

 • I.H. Especial Estatal: cuxa contía no Gasóleo-A ascendía a 0,024 euros en litro, competencia da Administración do Estado.
 • I.H. Especial Autonómico (I.H.A.), outorgando ás Comunidades Autónomas a competencia de fixar a súa contía no seu ámbito territorial, co límite de 0,048 euros en litro para o Gasóleo-A.

Por conseguinte, cada litro de Gasóleo-A fornecido en España a partir de 1 de xaneiro de 2013 pasa a ter a seguinte estrutura impositiva:

Así as cousas, a meirande parte das Comunidades Autónomas acabaron introducindo durante estes últimos anos o seu I.H. Autonómico, se ben na maioría dos casos os profesionais titulares de vehículos de masa máxima autorizada (MMA) superior a 7.500 kg tiveron a posibilidade de recuperalo, a través da vía da devolución trimestral por Gasóleo Profesional da Axencia Tributaria (ata o máximo anual por vehículo de 50.000 km), claro está coa condición de estar dados de alta previamente no Censo do Gasóleo Profesional. No cadro seguinte móstrase inequivocamente a evolución durante estes últimos catro años:

Como se pode ollar, coas excepcións de Andalucía en 2014 e 2015 e Estremadura e Galicia en 2014, durante estes últimos anos os profesionais titulares de vehículos de MMA superior a 7.500 kg puideron recuperar el I.H.A. do Gasóleo-A.

CONSECUENCIA: QUEN NON PUIDO RECUPERAR O I.H.A. DURANTE ESTES 4 ANOS?

1º) Os titulares de vehículos cuxa MMA non supera os 7.500 kg.

2º) Aqueles que, superando os 7.500 kg de MMA:

 • Non estaban dados de alta no Censo do Gasóleo Profesional da Axencia Tributaria.
 • Superaron o límite anual de consumo de 50.000 litros de Gasóleo-A nalgún vehículo.
 • Forneceron o carburante nalgunha das CC.AA. que non devolvían integramente o imposto pola vía do Gasóleo Profesional: Galicia en 2014 (non se puido recuperar 0,012 €/litro), Andalucía en 2014 e 2015 (non se puido recuperar 0,048 €/litro), e Estremadura en 2014 e 1ª trimestre de 2015 (non se puido recuperar 0,0096 €/litro).

O I.H.A. PODE SER DECLARADO ILEGAL

Como se dicía anteriormente, o Goberno adopta a decisión de cambiar a denominación e natureza do IVMDH para esquivar o que finalmente foi unha realidade, é dicir, a derrogación de dito imposto, creando así o novo I.H.A. a partir de xaneiro de 2013, sen embargo existen fundadas argumentacións que poderían supor que este novo imposto tamén sexa declarado contrario á legalidade polas institucións europeas.

A Directiva 2003/96/CE, pola que se reestrutura o réxime comunitario de imposición dos produtos enerxéticos e da electricidade, concede aos Estados membros da UE a capacidade de regular tipos diferenciados de imposto de hidrocarburos en función da calidade, dos niveis de consumo, dos usos do produto, e do consumidor (profesional/particular), pero non contempla a posibilidade de facer distinción por razón de territorio. Polo cal, a cesión de capacidade normativa realizada ás CC.AA. mediante o tipo autonómico do Imposto sobre Hidrocarburos (I.H.A.), regulado na Lei 38/1992, ao noso entender contravén a normativa comunitaria e por tanto, aqueles que durante estes últimos catro anos non puideron recuperar o I.H.A. a través da vía do Gasóleo Profesional estarían en condicións máis que obxectivas de proceder a reclamar a devolución de dito imposto, xa que previsiblemente, nun futuro máis ou menos próximo, este novo imposto I.H.A. pode ser declarado tamén ilegal polas instancias europeas.

É POSIBLE RECLAMAR A SÚA DEVOLUCIÓN?

Segundo o exposto no parágrafo anterior, previsiblemente este imposto poida ser declarado ilegal polas institucións europeas nos próximos anos. Polo cal, procede que aqueles que non puideron recuperar estes anos o imposto a través do Gasóleo Profesional procedan a INTERPOÑER A CORRESPONDENTE RECLAMACIÓN Á AXENCIA TRIBUTARIA A FIN DE INTERROMPER A PRESCRICIÓN DOS PRAZOS LEGAIS de reclamación (recórdese que é de catro anos), solicitando así a devolución do I.H.A. non recuperado dos anos 2014, 2015, 2016 e 2017.

SE DESEXA RECLAMAR…

Os servizos xurídicos de APETAMCOR están a disposición dos interesados en interpoñer a súa reclamación de devolución do I.H.A. Pode solicitar na nosa asociación máis información sen compromiso.

CURSO “AS TIC E REDES SOCIAIS PARA O FOMENTO DO COOPERATIVISMO NO TRANSPORTE”

APETAMCOR, na súa condición de entidade adscrita á Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, organiza o curso “AS TIC E REDES SOCIAIS PARA O FOMENTO DO COOPERATIVISMO NO TRANSPORTE” que ten como obxectivo fundamental promover o uso das novas tecnoloxías para o fomento do cooperativismo no sector do transporte.

O curso desenvolverase os días 9 e 10 de marzo de 2018 na sede da asociación sita en Costa de San Marcos (Santiago) e o programa é o seguinte:

Venres 9 de marzo de 2018 de 15:30 a 21:30 h.

 • Ciberseguridade. Responsabilidade xurídica. Florencio Almagro Arquero, avogado especialista en cooperativas de transporte.
 • As redes sociais como ferramenta de proxección pública e comercial. Alberto Vila González, coordinador de APETAMCOR

Sábado 10 de marzo de 2018 de 9:00 a 19:00 h.

 • Necesidades e solucións TICS para cooperativas de transporte: ERP para a xestión interna; fluxo de información con provedores e clientes; comercio electrónico (bolsas de cargas de transporte). Docente: Alberto Campos Viqueira, Enxeñeiro Informático.
 • [Exemplo práctico] Presentación de ERP desenvolto para a xestión de cooperativas de transporte.
 • Visita a cooperativas de transporte.

 

A asistencia ao curso é totalmente gratuíta, previa inscrición, grazas ao financiamento da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e o Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales.

Os/as interesados/as deberán inscribirse previamente no tlf. 988254200.

PLATAFORMA GALEGA DE TRANSPORTISTAS AFECTADOS POLO PECHE DE TRANSPORTES MARTÍNEZ SOUTO

 

  • APETAMCOR constitúe a Plataforma Galega de Transportistas Afectados polo Peche de TRANSPORTES MARTÍNEZ SOUTO co obxecto de canalizar colectivamente as reclamacións extraxudiciais e xudiciais do elevado número de transportistas acredores desta empresa.
  • O sábado 24 de febreiro ás 12:00h. celebrarase en APETAMCOR-O Porriño unha Asemblea Informativa dirixida aos transportistas afectados.

Como é sabido, MARTÍNEZ SOUTO era un importante operador loxístico con sede social no Alto de Puxeiros (término municipal de Mos), que prestaba os seus servizos en sectores tan relevantes como a automoción ou a carga fraccionada (paquetería), cuxo cesamento na prestación de servizos, que tivo lugar o pasado venres día 16 de febreiro, deixa un elevadísimo número de transportistas subcontratados como acredores, tanto galegos como doutras CC.AA., cun saldo acredor con esta empresa que se estima poida superar amplamente a cifra dos 25 millóns de euros.

Se ben MARTÍNEZ SOUTO ata agora simplemente cesou na súa actividade ordinaria, é moi previsible que en próximas datas poida entrar en situación concursal, o que obrigaría aos transportistas acredores desta empresa a personárense no citado concurso de igual xeito có resto de acredores.

Sen menoscabo do anterior, o Dpto. Xurídico de APETAMCOR, que xa está a asesorar a todos os afectados que se poñen en contacto con nós, está a explorar todas as posibles vías que se abren para os transportistas acredores, conforme á súa situación e os servizos de transporte que se prestaban a esta empresa, co obxecto de interpoñer no ámbito que sexa (xudicial ou extraxudicialmente, acción directa, etc.) as reclamacións necesarias. Por conseguinte, a nosa recomendación aos afectados é:

1º) Recopilar a documentación probatoria do crédito con esa empresa (facturas non abonadas, pagarés devoltos ou aínda non vencidos e albaráns, cartas de porte ou documentos de control dos portes non cobrados), remitíndonos dita documentación escaneada por correo electrónico a juridico@apetamcor.com.

2º) Para esclarecer calquera dúbida, achegar máis información relevante deste proceso ou ben explicar máis detalladamente a súa situación concreta e recibir o asesoramento directo de como proceder, poñerse en contacto telefónico co noso equipo xurídico a través dos teléfonos das nosas organizacións territoriais.

Asemblea Informativa Aberta Transportistas Afectados

Dada a complexidade da situación actual e a multitude de chamadas que estamos a recibir, APETAMCOR acordou celebrar este sábado 24 de febreiro ás 12:00h. unha Asemblea Informativa aberta dirixida aos transportistas afectados, que terá lugar na sede da asociación no Polígono da Granxa do Porriño, e que terá por obxecto ofrecer e compartir toda a información relevante deste proceso e informar aos afectados das posibles alternativas que dispoñen para o cobro das súas facturas non cobradas polos servizos de transporte prestados a este operador.

NOVOS CURSOS PREPARATORIOS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE TRANSPORTISTA (POR TODA GALICIA)

Comeza o ano e, como é costume, APETAMCOR organiza por toda Galicia novos cursos preparatorios para as probas conducentes á obtención do título de CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE XESTOR DE TRANSPORTE, cuxa primeira convocatoria de 2018 se celebrará á altura do mes de Maio (data concreta aínda pendente de ser publicada).

Estes grupos preparatorios desenvolveranse en horario de sábados á mañá ata a data do exame, acumulando aproximadamente 100 horas presenciais de formación, e terán unha metodoloxía eminentemente práctica, resolvéndose na aula con soporte informático tests e supostos prácticos, así como exames de convocatorias anteriores.

Ademais, APETAMCOR ofrece unha cobertura total en Galicia, grazas a contar con sedes nas catro provincias. Deste xeito, o/a alumno/a pode escoller lugar de realización: Ourense, Santiago, Lugo, O Porriño ou Pontevedra.

Xestor de Test

Ademais, os/as alumnos/as poderán acceder con cadanseu contrasinal ao XESTOR DE TEST de APETAMCOR para resolver a través de internet desde o seu domicilio ou desde onde o desexen os test e supostos prácticos.

Custo do curso

Desde 575 euros. Ademais, os traballadores asalariados poderán bonificar o custo do curso nas cotas á Seguridade Social das súas empresas.

Tramitación de instancias

Aínda non está aberto o prazo, tendo en conta que a convocatoria aínda non foi publicada no DOG. Comunicarase con suficiente antelación.

Máis información e inscricións

 • Tlf.: 988254200 / 981574922 / 986342233 / 982256109
 • E-mail: formacion@apetamcor.com

 

CURSO OBTENCION MERCADORIAS PERIGOSAS ADR OURENSE

Os días 16,17,18,24 e 25 de febrero de 2018 celebrarase na sede de Apetamcor en San Cibrao das Viñas en Ourense un curso para a Obtencion do carnet de condutor de mercadorías perigosas, ADR básico+cisternas

 

O curso e subvencionado a traves do Plan de Axudas á formacion do Ministerio de Fomento , para mais informacion sobre taxas e horarios, no departamento de formacion de Apetamcor no telefono 988254200

 

O prazo de inscrición remata o 17 de xaneiro de 2018

 

 

CURSO DE RENOVACION DO CARNET DE MERCADORIAS PERIGOSAS

Os días 12,13 e 14 de Xaneiro celebrarase na sede de Apetamcor en San Cibrao das Viñas en Ourense un curso para a Renovacion do carnet de condutor de mercadorías perigosas, ADR básico e cisternas.

 

O curso e bonificable a traves dos seguros sociais , para mais informacion sobre prezos e horarios, no departamento de formacion de Apetamcor no telefono 988254200

 

O prazo de inscrición remata o 28 de decembro

 

PROGRAMACIÓN FORMATIVA 2018 EN OURENSE

O Dpto. de Formación fai pública a programación para 2018 de accións formativas dirixidas a profesionais do sector do transporte previstas para desenvolver no noso centro de formación do Polígono de San Cibrao das Viñas (Ourense). Facer click aquí para ollar o calendario completo.

Desta programación inicial cómpre destacar:

 1. A fixación dun curso CAP de reciclaxe ao mes.
 2. Previsión de 2 grupos preparatorios para cadansúa convocatoria de probas da Xunta de Galicia conducentes á obtención do título de xestor de transporte.
 3. Desenvolvemento de varias accións de ADR obtención e renovación distribuídas nos dous semestres do ano.
 4. Outros: carretas elevadoras, tacógrafo, etc.

Para completar información, contactar directamente no tlf. 988254200 ou ben por correo-e en formacion@apetamcor.com.

CURSO OBTENCION MERCADORIAS PERIGOSAS ADR OURENSE

ADROs días 15,16 e 17 de decembro de 2017 celebrarase na sede de Apetamcor en San Cibrao das Viñas en Ourense un curso para a Obtencion do carnet de condutor de mercadorías perigosas, ADR básico.

 

O curso e bonificable a traves dos seguros sociais , para mais informacion sobre prezos e horarios, no departamento de formacion de Apetamcor no telefono 988254200

 

O prazo de inscrición remata o 28 de novembro

 

 

CURSO CAP EN OURENSE

 

APETAMCOR organiza para o mes de NOVEMBRO no centro de formación do San Cibrao en Ourense unha nova acción formativa de CAP, para a reciclaxe obrigatoria dos conductores profesionais.

 

Datas 18,19,24,25 e 26 de novembro de 2017

 

Para mais informacion de horarios e prezos no Departamento de Formacion de Apetamcor ou no telefono 988254200

 

A IMPLANTACIÓN E CERTIFICACIÓN DA NORMA ISO 9001 DE XESTIÓN DA CALIDADE EN EMPRESAS TRANSPORTISTAS

Sendo coñecedores das recomendacións de certificación, nalgúns casos incluso esixencias, formuladas a transportistas polos seus clientes cargadores que contratan transporte en sectores como a automoción, a alimentación, a xestión de residuos ou materia perigosas ou a carga fraccionada, co obxecto de favorecer a implantación da norma ISO 9001 de xestión da calidade nas empresas de transporte a uns custos moi competitivos, APETAMCOR acaba de formalizar un convenio de colaboración coa empresa consultora INTEDYA, especializada na implantación de sistemas de xestión nas empresas, e coa entidade internacional de certificación EQA.

Os interesados poden poñerse en contacto co Dpto. de Prevención, Calidade e Medio Ambiente da asociación para ampliar información e/ou contratar os referidos servizos para a implantación e certificación da ISO 9001.

 

Que é a norma ISO 9001 de xestión da calidade?

ISO 9001 é a norma sobre xestión da calidade con maior recoñecemento a nivel mundial e axuda ás organizacións (empresas) a cumprir coas expectativas e necesidades dos seus clientes, entre outros beneficios. A norma ISO 9001 é aplicable a calquera organización – independentemente do seu tamaño situación xeográfica-. Unha das principais fortalezas da ISO 9001 é o seu grande atractivo para todo tipo de organizacións, xa que os sistemas de xestión están cada vez máis vencellados co éxito e supervivencia das organizacións.

Un sistema de xestión ISO 9001 axudaralle a xestionar e controlar de xeito continuo a calidade en todos os procesos da empresa.

Beneficios da ISO 9001 para a empresa

 • Permitiralle converterse nun competidor máis consistente no mercado.
 • Mellorará a xestión da calidade que lle axudará a satisfacer as necesidades dos clientes e aumentará o nº de clientes valiosos grazas a un mellor servizo de atención ao cliente.
 • Terá métodos máis eficaces de traballo que lle aforrarán tempo e diñeiro. Mellorará por tanto o seu desempeño operativo, o cal reducirá erros e aumentará beneficios.
 • Mellorará o nivel de compromiso e motivación do persoal.
 • Ampliará as oportunidades de negocio.