Ollo: Certificado de Actividades tras Semana Santa

Recórdase a obrigatoriedade de levar a bordo do camión o CERTIFICADO DE ACTIVIDADES debidamente cuberto, para todos aqueles condutores que durante eses días pasados estiveron parados sen actividade, debido aos festivos da Semana Santa.

En concreto, e de forma xeral, aqueles condutores que acumulen máis de 3 xornadas (períodos de 24 horas) consecutivas sen actividade, por tanto sen actividade rexistrada no tacógrafo analóxico e/ou dixital, e non leven o certificado de actividades no camión xuntamente cos discos dos 28 días anteriores poderán ser sancionados en estrada cunha sanción que ata 2.001 €.

Nesta web de Apetamcor podes descargar directamente o modelo normalizado do referido certificado. Fai clic aquí.

 

INSTRUCCIÓNS A SEGUIR CO CERTIFICADO DE ACTIVIDADES

  • Deberá utilizarse o modelo normalizado, que podes descargar da web de Apetamcor.
  • Deberá levarse a bordo no camión xuntamente cos discos-diagrama.
  • Só é válido o orixinal asinado por empresa e condutor antes do inicio da viaxe.
  • Os campos do formulario deberán ser cubertos a máquina (ou computador).
  • En calquera das linguas oficiais da Unión Europea.
  • Os condutores autónomos tamén teñen que utilizar o impreso.